Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden EigenaarVerhuurt.nl

 

Tot stand gekomen op 13 november 2014.

Algemene Voorwaarden EigenaarVerhuurt.nl, gevestigd aan Vosmaerstraat 42, 2524SR, te Den Haag, ingeschreven bij de KvK onder nummer 61320528.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:                   De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf:                                                  De Verhuurder handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:                                          De Verhuurder niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

EigenaarVerhuurt.nl:                         EigenaarVerhuurt.nl, ingeschreven bij de KvK onder nummer 61320528.

Dienst:                                                   Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die EigenaarVerhuurt.nl voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand:             De overeenkomst tussen de wederpartij en EigenaarVerhuurt.nl, waarbij in het kader van een door de EigenaarVerhuurt.nl georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Huurovereenkomst:                             De overeenkomst, waarbij de verhuurder zich verbindt aan de huurder een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

Verhuurder:                                          Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die wenst een woonruimte te verhuren en/of een advertentie heeft geplaatst op de Website.

Huurder:                                               Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die geïnteresseerd is in het huren van een woonruimte huren van de verhuurder of van de verhuurder een woonruimte gaat huren.

Overeenkomst:                                     Elke overeenkomst gesloten tussen EigenaarVerhuurt.nl en de Verhuurder.

Product:                                                Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de verhuurder en EigenaarVerhuurt.nl.

Website:                                                                www.eigenaarverhuurt.nl

Wederpartij:                                         Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. Onder de Wederpartij wordt zowel de verhuurder als huurder verstaan.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen EigenaarVerhuurt.nl en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met EigenaarVerhuurt.nl, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden EigenaarVerhuurt.nl en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met EigenaarVerhuurt.nl zijn overeengekomen.

Aanbiedingen

Aanbiedingen worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen van EigenaarVerhuurt.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.

EigenaarVerhuurt.nl kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is EigenaarVerhuurt.nl daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EigenaarVerhuurt.nl anders aangeeft.

Totstandkoming en wijziging overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Verhuurder van de aanbieding van EigenaarVerhuurt.nl.

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt EigenaarVerhuurt.nl de Verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. EigenaarVerhuurt.nl zal de Verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal EigenaarVerhuurt.nl de Verhuurder hierover van te voren inlichten.

Indien een vaste prijs en/of tarief is overeengekomen, zal EigenaarVerhuurt.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal EigenaarVerhuurt.nl proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

EigenaarVerhuurt.nl zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan EigenaarVerhuurt.nl kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Verhuurder en EigenaarVerhuurt.nl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

EigenaarVerhuurt.nl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

EigenaarVerhuurt.nl heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

EigenaarVerhuurt.nl heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft EigenaarVerhuurt.nl het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan EigenaarVerhuurt.nl.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft EigenaarVerhuurt.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Dienstverlening op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Verhuurder in de hoedanigheid als Consument.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft EigenaarVerhuurt.nl het recht de Verhuurder tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Verhuurder het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

Indien EigenaarVerhuurt.nl niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Verhuurder het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien EigenaarVerhuurt.nl in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

De Verhuurder kan de Overeenkomst herroepen via het de door EigenaarVerhuurt.nl geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Verhuurder eigen gekozen wijze.

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien EigenaarVerhuurt.nl met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Verhuurder en indien de Verhuurder heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra EigenaarVerhuurt.nl de Dienst volledig heeft verricht.

Indien de Verhuurder gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort EigenaarVerhuurt.nl uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag terug.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • diensten die met de instemming van de Verhuurder al binnen de bedenktijd uitgevoerd worden;
 • diensten van persoonlijke aard;
 • diensten op maat gemaakt.

 

Huurovereenkomst

EigenaarVerhuurt.nl verstrekt de Verhuurder een standaard Huurovereenkomst. De Verhuurder dient de Huurovereenkomst zelf aan te vullen.

De Verhuurder is en blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het aanvullen van de Huurovereenkomst. EigenaarVerhuurt.nl is niet verantwoordelijk voor door de Verhuurder ingevulde onjuiste informatie in de Huurovereenkomst.

EigenaarVerhuurt.nl is verantwoordelijk voor het opstellen van de standaard Huurovereenkomst. EigenaarVerhuurt.nl is niet betrokken bij de daadwerkelijke Huurovereenkomst en niet verantwoordelijk voor het tot stand komen van een Huurovereenkomst tussen de Verhuurder en Huurder.

EigenaarVerhuurt.nl is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor het tot stand komen van de Huurovereenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder. Tevens is EigenaarVerhuurt.nl nimmer aansprakelijk voor schade die de Verhuurder of Huurder ten gevolge van de Huurovereenkomst heeft geleden.

Inschrijving en profiel Verhuurder

De Verhuurder kan zich gratis inschrijven op EigenaarVerhuurt.nl.

Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Inschrijving geeft de Verhuurder het recht gratis advertenties te plaatsen op de Website en de mogelijkheid om een eigen profiel te beheren.

De Verhuurder gaat met de inschrijving een gratis lidmaatschap aan voor onbepaalde tijd. Lidmaatschap kan te allen tijde, zonder dat er een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen, worden opgezegd.

Zodra de Verhuurder zich heeft ingeschreven, krijgt de Verhuurder een eigen account op de Website toegewezen.

De Verhuurder beheert zijn eigen profiel en dient zijn profiel zelf in te richten.

EigenaarVerhuurt.nl is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of informatie die op de profielpagina van de Verhuurder is geplaatst.

Het ingeschreven staan bij EigenaarVerhuurt.nl vormt op geen enkele wijze garantie voor het vinden een geschikte huurder.

Inschrijving en profiel Huurder

De Huurder kan zich gratis inschrijven op EigenaarVerhuurt.nl. Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Inschrijving geeft de Huurder het recht op toegang en inzage tot alle advertenties en gegevens van de Verhuurder op de Website.

Het ingeschreven staan bij EigenaarVerhuurt.nl vormt op geen enkele wijze garantie voor het vinden van een geschikte woonruimte.

EigenaarVerhuurt.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie die de Huurder op hun eigen profiel plaatsen.

Advertentie

De Verhuurder heeft, na inschrijving, het recht op de Website advertenties met betrekking tot het verhuren van een woonruimte te plaatsen. Voor het plaatsen van kameradvertenties brengt EigenaarVerhuurt.nl geen kosten in rekening.

De EigenaarVerhuurt.nl plaats de advertentie na goedkeuring binnen één werkdag online.

EigenaarVerhuurt.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de advertenties. De advertenties zijn afkomstig van de Verhuurders. De Verhuurders zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud en informatie van hun advertenties.

De Verhuurder garandeert dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de advertentie juist, volledig en niet onrechtmatig is. De Verhuurder garandeert daarnaast dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de advertentie niet:

 • in strijd is met de Nederlandse wetgeving;
 • onjuiste of onvolledige informatie bevat;
 • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
 • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
 • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
 • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

EigenaarVerhuurt.nl garandeert daarnaast dat de advertentie voldoet aan de richtlijnen van EigenaarVerhuurt.nl en dat de bijbehorende foto’s duidelijk en van goede kwaliteit zijn.

EigenaarVerhuurt.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat EigenaarVerhuurt.nl is uitgegaan van door de Verhuurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij EigenaarVerhuurt.nl deze onjuistheid of onvolledigheid kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

EigenaarVerhuurt.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat EigenaarVerhuurt.nl is uitgegaan van door de Verhuurder verstrekte onrechtmatige advertentie, tenzij EigenaarVerhuurt.nl deze onjuistheid of onvolledigheid kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

Weigeren of verwijderen advertenties en/of accounts

EigenaarVerhuurt.nl behoudt zich het recht voor om de teksten van advertenties te wijzigen of in te korten.

EigenaarVerhuurt.nl heeft het recht zonder opgave van redenen een advertentie en/of account te weigeren of te verwijderen van haar Website. Derden kunnen EigenaarVerhuurt.nl verzoeken om advertenties van de website te verwijderen.

EigenaarVerhuurt.nl weigert of verwijdert in ieder geval een advertentie en/of account, waarvan de inhoud:

 • in strijd is met de Nederlandse wetgeving;
 • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
 • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
 • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
 • niet voldoet aan de door nl gestelde richtlijnen;
 • de bijbehorende foto’s onduidelijk zijn of van slechte kwaliteit zijn;
 • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

Verhuurders aanvaarden de mogelijkheid dat een advertentie en/of account kan worden geweigerd verwijderd.

Screening

De Verhuurder heeft de mogelijkheid om de Huurder aan een screening te onderwerpen.

EigenaarVerhuurt.nl schakelt voor de screening van de Huurder een derde-partij in. Verhuurder.

Indien de Verhuurder opdracht heeft gegeven om de Huurder te screenen, stelt EigenaarVerhuurt.nl de Huurder hier van te voren op de hoogte.

Na de screening verstrekt EigenaarVerhuurt.nl de resultaten aan de Verhuurder en Huurder. De Verhuurder dient deze resultaten na het doornemen direct te verwijderen en is nimmer toegestaan de resultaten van de screening te bewaren.

Levering

Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Verhuurder. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Verhuurder.

Levering vindt plaats op het door de Verhuurder opgegeven adres.

De Verhuurder is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de Verhuurder op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Verhuurder, nadat EigenaarVerhuurt.nl de Verhuurder hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Leverings- en uitvoeringstermijnen

De levering van het Product en/of uitvoering van de werkzaamheden zal plaatsvinden binnen een door de EigenaarVerhuurt.nl opgegeven termijn.

Indien voor de levering en/of een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien EigenaarVerhuurt.nl gegevens of instructies nodig heeft van de Verhuurder, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan EigenaarVerhuurt.nl heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leverings- of uitvoeringstermijn dient de Verhuurder EigenaarVerhuurt.nl schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij EigenaarVerhuurt.nl alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering en/of uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat EigenaarVerhuurt.nl zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat EigenaarVerhuurt.nl binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Verhuurder het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Verhuurder voor rekening en risico van EigenaarVerhuurt.nl.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Verhuurder in de hoedanigheid van Bedrijf over op het moment waarop zaken aan de Verhuurder of een door de Verhuurder aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Verhuurder in de hoedanigheid als Consument over op het moment waarop zaken in de macht van de Verhuurder in de hoedanigheid als Consument of een door de Verhuurder aan te wijzen derde worden gebracht.

Prijzen en tarieven

De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de Verhuurder via EigenaarVerhuurt.nl een fotograaf heeft ingeschakeld, kunnen er extra reiskosten in rekening worden gebracht indien de fotograaf niet in de woonplaats van de Verhuurder is gevestigd. Van alle bijkomende kosten zal EigenaarVerhuurt.nl de Verhuurder zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door EigenaarVerhuurt.nl aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem of een factuur.

Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeenkomen.

Na het verstrijken van de betalingstermijn dat op de factuur vermeldt staat is de Verhuurder, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Verhuurder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

De Verhuurder is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van EigenaarVerhuurt.nl en de verplichtingen van de Verhuurder jegens EigenaarVerhuurt.nl onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de Verhuurder in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Verhuurder.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft EigenaarVerhuurt.nl, voor zover de Verhuurder handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft EigenaarVerhuurt.nl, voor zover de Verhuurder handelt in de hoedanigheid als Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Verhuurder handelt in de hoedanigheid van Consument heeft EigenaarVerhuurt.nl pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat EigenaarVerhuurt.nl de Verhuurder na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Verhuurder.

Opschorting en ontbinding

Indien de Verhuurder een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft EigenaarVerhuurt.nl het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is EigenaarVerhuurt.nl bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is EigenaarVerhuurt.nl bevoegd de nakoming van haar verplichtingen en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst nl omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Verhuurder zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
 • de Verhuurder een betalingsachterstand heeft;
 • de Verhuurder in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.

Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van EigenaarVerhuurt.nl op de Verhuurder onmiddellijk opeisbaar.

Garanties

De Overeenkomst tussen EigenaarVerhuurt.nl en de Verhuurder leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. EigenaarVerhuurt.nl garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.

Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal EigenaarVerhuurt.nl, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling van het geleverde Product of de verrichte Dienst.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Verhuurder.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Verhuurder of derden aan het geleverde product of verrichtte dienst hebben aangebracht. Evenmin staat EigenaarVerhuurt.nl in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar EigenaarVerhuurt.nl geen invloed op uit kan oefenen.

Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. EigenaarVerhuurt.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van EigenaarVerhuurt.nl.

EigenaarVerhuurt.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

EigenaarVerhuurt.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat EigenaarVerhuurt.nl is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor EigenaarVerhuurt.nl kenbaar behoorde te zijn.

Indien EigenaarVerhuurt.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van EigenaarVerhuurt.nl beperkt tot het bedrag tot maximaal € 10.000 of tot het bedrag waarop de door EigenaarVerhuurt.nl aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat EigenaarVerhuurt.nl overeenkomstig de verzekering draagt.

EigenaarVerhuurt.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door EigenaarVerhuurt.nl ingeschakelde derden.

De Wederpartij dient de schade waarvoor EigenaarVerhuurt.nl aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan EigenaarVerhuurt.nl te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens EigenaarVerhuurt.nl vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart EigenaarVerhuurt.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien EigenaarVerhuurt.nl door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden EigenaarVerhuurt.nl zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van EigenaarVerhuurt.nl en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens EigenaarVerhuurt.nl en de door EigenaarVerhuurt.nl (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij EigenaarVerhuurt.nl ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom

EigenaarVerhuurt.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

EigenaarVerhuurt.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geheimhouding

Zowel EigenaarVerhuurt.nl als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Overeenkomst kennis is genomen.

Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan EigenaarVerhuurt.nl verstrekt, zal EigenaarVerhuurt.nl zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Bij het bezoeken van onze website kan EigenaarVerhuurt.nl informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die EigenaarVerhuurt.nl verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

EigenaarVerhuurt.nl mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is EigenaarVerhuurt.nl niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak EigenaarVerhuurt.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en EigenaarVerhuurt.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is EigenaarVerhuurt.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat EigenaarVerhuurt.nl de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

EigenaarVerhuurt.nl behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Vertaling

De volgende Algemene Voorwaarden is een vertaling van de Algemene Voorwaarden van EigenaarVerhuurt.nl ingeschreven onder nummer 61320528. {voor Engelse versie

Naast deze versie Algemene Voorwaarden, bestaat een tweede, in het Engels vertaalde, versie algemene voorwaarden. {voor Nederlandse versie}

De Nederlandse Algemene Voorwaarden is de authentieke versie. Deze versie Algemene Voorwaarden is leidend in geval van het uitleggen of interpreteren van de Algemene Voorwaarden. In geval van verschil in betekenis van uitleg of interpretatie tussen beide versie, prevaleert de Nederlandse versie Algemene Voorwaarden.

Toepasselijke recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij EigenaarVerhuurt.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 61320528.